До Ахинора

С откриването на новия ни филиал Музей „Ахинора“ на 24-ти май 2023, се обърнахме към преподавателя в Казанлъшкото художествено училище НУПИД „Акад. Дечко Узунов“ Никола Вълчев и неговите ученици Кристияна Георгиева, Далия Христова, Румина Николова, Теодора Дръндева, Ива Дечева и Стефани Петрова. Техният встъпителен стенопис, с който стартира програмата „До Ахинора“ е интерпретация на една от илюстрациите на Кристина Туджарова, която издаде детската книга „В Невидимия свят с Иван Милев”.


Beside Ahinora

For the opening of the Ahinora Museum on 24 May 2023 we approached Nikola Vulchev, teacher at the Kazanlak art school Academician Dechko Uzunov who, together with students Kristiana Georgieva, Dalia Hristova, Rumiana Nikolova, Teodora Drundeva, Iva Decheva and Stephanie Petrova, transformed the bare wall beside the new location. Their mural marked the launch of the programme Beside Ahinora and is an interpretation of one of the illustrations in the children’s book In the Invisible World with Ivan Milev by Kristina Tudzharova.